درون سینه ام بغض دلتنگیست....


بــه گمانــم ایـن بغــــض............


راه غــــــم نیســــــت..........


درونــــم میلـــرزد..و..........


حـــس دیوانگیــست.....


آنکه ایــن حــس.......


در وجــودش.........


رســوا شـود.....


عاشــــق......


واقعیست...

/ 0 نظر / 6 بازدید