بوی پیراهن تو

همین نزدیکی ست

همین حوالی 

خیال ماه...!! 

که 

می اید و می ماند و 

کوچه را 

ازهوای تولبریزمی کند ...!!!

عطر تن تو

همین نزدیکی ست

بانسیم می اید 

به یاس کوچه میاوزید

و میان برگ های نیلوفرارام می گیرد...!!

من و پنجره وخیالم

همیشه اغشته به

عطر توایم ...!!!
 
 
Photo: ‎بوی پیراهن تو همین نزدیکی ست همین حوالی  خیال ماه...!!  که  می اید و می ماند و  کوچه را  ازهوای تولبریزمی کند ...!!! عطر تن تو همین نزدیکی ست بانسیم می اید  به یاس کوچه میاوزید و میان برگ های نیلوفرارام می گیرد...!! من و پنجره وخیالم همیشه اغشته به عطر توایم ...!!!‎
 
/ 0 نظر / 7 بازدید