من تو را
 


با جانی دوست می دارم


که پاره ای از خداست


و خدا


هرگز نمی میرد
/ 2 نظر / 7 بازدید
...

من از تو هیچی نمیخوام... فقط... فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو... حلالم کن اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

...

به چــــــــــــــه بــــــــــــــهانه اي مي خواهــــــــــــــي، من را فرامــــــــــــــوش کني؟ آن هم،درســــــــــــــت زمانــــــــــــــي که مــــــــــــــن . . . با هر بهانــــــــــــــه اي تــــــــــــــو را به يــــــــــــــاد مي آورم!! [ناراحت] [دلشکسته]